Drzewo Verbum

O kancelarii

Kancelaria Prawna Verbum (KPV) jest dynamiczną, polską, niezależną kancelarią prawną ze znaczącą praktyką w świadczeniu kompleksowych usług prawnych dla klientów korporacyjnych oraz klientów indywidualnych. Siedzibą kancelarii jest m. st. Warszawa.

Prawnicy KPV specjalizują się w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa transakcji handlowych, prawa obrotu nieruchomościami, prawa energetycznego, prawa pracy, oraz windykacji należności i sporach sądowych.

Nasza wiedza i doświadczenie, znajomość mechanizmów rynkowych i realiów polskiego życia gospodarczego, a także identyfikowanie potrzeb i oczekiwań Klienta, umożliwia nam prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej klientów korporacyjnych, świadczenie usług doradczych dla klientów przy złożonych transakcjach handlowych i realizacji konkretnych projektów prawnych, windykację należności klientów oraz reprezentowanie ich w sporach sądowych.

Młody, profesjonalny zespół KPV gwarantuje najwyższy standard świadczonych usług prawnych, przy zachowaniu konkurencyjnych warunków współpracy.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą oraz praktyką.

Anna Lamentowicz

Anna Lamentowicz - Muszyńska, Radca Prawny


Usługi

KPV świadczy usługi w zakresie: doradztwa prawnego, prowadzenia stałej obsługi prawnej przedsiębiorców, obsługi prawnej projektów i transakcji handlowych oraz zastępstwa procesowego.

Honorarium KPV jest uzależnione od rodzaju usługi i jest ustalane w drodze indywidualnego porozumienia z klientem. Może ono mieć formę wynagrodzenia ryczałtowego lub wynagrodzenia według stawek godzinowych.

PRAWO SPÓŁEK (KORPORACYJNE)

KPV świadczy usługi prawne dla klientów korporacyjnych w zakresie wszelkich spraw dotyczących zakładania spółek, ich bieżącego funkcjonowania, przekształceń i reorganizacji, jak również likwidacji i upadłości oraz postępowania naprawczego. Doradzamy w kwestiach wyboru formy spółki, statusu organów spółki, stosunków pomiędzy udziałowcami a także przygotowujemy projekty umów spółki, regulaminów i porozumień pomiędzy udziałowcami.

W zakresie prawa korporacyjnego (spółek) Kancelaria świadczy m.in. następujące usługi:

 • zakładanie spółek osobowych i kapitałowych,
 • obsługa procesów transformacyjnych spółek (połączenie, podział, przekształcenie spółek osobowych i kapitałowych), w tym analiza prawna, doradztwo przy wyborze optymalnego wariantu transformacji podziału, przygotowanie projektów uchwał, bieżące doradztwo i nadzorowanie procesu transformacji, itp.
 • bieżąca obsługa prawna spółek handlowych, obejmująca m.in. obsługę organów spółek (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników), podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, umarzenie udziałów lub akcji, zmiany w składach organów spółek, zmiany umów spółek i statutów, przygotowanie niezbędnych uchwał itd.
 • Sporządzanie projektów aktów prawa wewnętrznego np. regulaminu działania Zarządu, Rady Nadzorczej, regulaminu wynagradzania, procedur, instrukcji itd.
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach rejestrowych podmiotów i zdarzeń podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

[Wróć]

PRAWO CYWILNE I GOSPODARCZE

W zakresie prawa cywilnego i gospodarczego, KPV świadczy m.in. następujące usługi:

 • opracowywanie projektów i opiniowanie wszelkich umów prawa cywilnego, typowych i nietypowych,
 • uczestnictwo w negocjowaniu umów zawieranych w obrocie gospodarczym,
 • uczestnictwo w prowadzonych przez Klienta negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego,
 • dokonywanie analizy oraz opiniowanie umów z punktu widzenia ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz interesami Klienta,
 • obsługa prawna złożonych transakcji handlowych,
 • przygotowywanie oraz negocjowanie projektów ugód, porozumień, listów intencyjnych,
 • sporządzanie analiz prawnych, mających na celu ocenę ryzyka prawnego wiążącego się z daną transakcją,
 • przygotowywanie projektów dokumentów, itp.

[Wróć]

PRAWO PRACY

KPV świadczy usługi prawne w zakresie prawa pracy, obejmujące praktycznie wszystkie aspekty relacji pracodawca-pracownik. Zakres usług oferowanych przez KPV dla klientów w kwestiach związanych z zatrudnianiem pracowników, obejmuje m.in.:

 • kompleksowe doradztwo w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, doradztwo przy wyborze formy zatrudniania oraz optymalizacji zatrudnienia, przygotowywanie projektów umów o pracę i umów towarzyszących oraz kontraktów menedżerskich, przygotowywanie wewnętrznych źródeł prawa pracy,
 • regulaminów pracy, regulaminów wynagrodzeń, funduszu socjalnego i innych, kompleksowa obsługa projektów związanych z restrukturyzacją zatrudnienia, reprezentowanie klientów w sporach pracowniczych przed sądami pracy.

W zakresie prawa pracy, KPV świadczy m.in. następujące usługi:

 • kompleksowe doradztwo w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy i pomoc w opracowywaniu polityki zatrudniania i zarządzania personelem,
 • opracowywanie i opiniowanie projektów aktów wewnętrznych prawa pracy w tym np. układów zbiorowych, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, BHP, itp.
 • doradztwo i kompleksowa obsługa prawna w kwestiach prawa pracy przy transakcjach łączenia, nabywania lub podziału przedsiębiorców oraz restrukturyzacji zatrudnienia (zwolnienia grupowe, outsourcing),
 • udział w negocjacjach ze związkami zawodowymi,
 • pomoc prawna przy nawiązywaniu, zmianach i rozwiązywaniu stosunków pracy, w tym przygotowywanie projektów umów o pracę, w tym dla członków zarządu i kadry kierowniczej wyższego szczebla, umów o przejęciu pracowników, dokumentów dotyczących zakończenia stosunku pracy oraz umów towarzyszących temu stosunkowi (np. umowy o zakazie konkurencji),
 • reprezentowanie klientów w sporach pracowniczych przed sądami pracy.

[Wróć]

PRAWO ENERGETYCZNE

W zakresie prawa energetycznego, Kancelaria świadczy m.in. następujące usługi:

 • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców z branży energetycznej,
 • przygotowywanie bądź opiniowanie projektów umów przesyłowych, dystrybucyjnych, przyłączeniowych oraz umów inwestycyjnych, dotyczących realizacji projektów infrastruktury elektroenergetycznej,
 • doradztwo w zakresie procedur regulowanych przepisami ustawy – Prawo energetyczne,
 • zapewnianie zgodności z wymaganiami regulacyjnymi,
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach przed właściwymi organami administracji publicznej, w tym przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • reprezentowanie przedsiębiorców z branży energetycznej sporach o odszkodowania z tytułu szkód będących następstwem działania przedsiębiorstw branży energetycznej

[Wróć]

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

KPV zapewnia pełną obsługę prawną windykacji należności począwszy od pomocy przy opracowywaniu umów i ich zabezpieczeniu, poprzez wykonywanie czynności przedprocesowych (korespondencja i negocjacje z dłużnikami), oraz reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych.

W zakresie windykacji należności, KPV świadczy m.in. następujące usługi:

 • pomoc przy opracowywaniu projektów kontraktów i ich zabezpieczaniu,
 • udział w negocjacjach kontraktów w zakresie wyboru stosownych zabezpieczeń,
 • prowadzenie korespondencji z dłużnikami, w tym przygotowywanie wezwań do zapłaty,
 • udział w negocjacjach ugodowych z dłużnikami, mającymi na celu spłatę zobowiązań,
 • prowadzenie spraw w postępowaniu nakazowo-upominawczym,
 • prowadzenie postępowanie egzekucyjnego,
 • prowadzenie procesów związanych z windykacją należności.

[Wróć]

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I NIEPUBLICZNE

KPV prowadzi obsługę prawną w zakresie zamówień publicznych i niepublicznych oraz procedur przetargowych, obejmującą pomoc w opracowywaniu wewnętrznych procedur w sprawach zamówień, doradztwo dotyczące przedmiotu i warunków postępowania oraz wyboru trybu postępowania, kompleksową obsługę postępowań o udzielenia zamówienia, w tym:

 • organizację i przeprowadzanie postępowania,
 • przygotowanie dokumentacji przetargowej,
 • nadzorowanie prac komisji przetargowej,
 • dokumentowanie postępowania, analizowanie ofert,
 • udział w negocjacjach z wykonawcami oraz reprezentowanie klientów w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.

W zakresie prawa zamówień publicznych, KPV świadczy m.in. następujące usługi:

 • doradztwo i przygotowywanie wewnętrznych aktów i procedur w sprawach zamówień publicznych (np. regulaminów udzielania zamówień publicznych i planów zamówień publicznych) oraz niepublicznych - przez podmioty niezobowiązane do stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych,
 • doradztwo prawne obejmujące przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przygotowanie dokumentacji postępowania w tym: specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
 • organizacja i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, lub obsługa prawna postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym: opiniowanie zgodności bądź naruszania przepisów prawa zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia, pomoc w udzielaniu wyjaśnień dotyczących SIWZ, przygotowywaniu ofert oraz sporządzaniu środków odwoławczych (protestów, odwołań),
 • udział w negocjacjach pomiędzy zamawiającym a wykonawcami i przygotowanie umów w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi,
 • stosowanie różnych procedur przetargowych zamawiania towarów lub usług przez podmioty niezobowiązane do stosowania ustawy o zamówieniach publicznych.

[Wróć]

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW - POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ADMINISTRACYJNE

KPV zapewnia pomoc prawną w zakresie sporów sądowych i postępowań arbitrażowych, obejmującą wszelkie dziedziny prawa i rodzaje postępowań, związanych głównie z praktyką obrotu gospodarczego, sporów korporacyjnych, prawa pracy, nieruchomości.

Od początku istnienia KPV, liczba spraw prowadzonych przez kancelarię przekroczyła kilkaset.

W zakresie zastępstwa (reprezentacji) procesowego, KPV świadczy m.in. następujące usługi:

 • reprezentowanie klientów w postępowaniach cywilnych i gospodarczych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, łącznie z postępowaniami egzekucyjnymi i zabezpieczającymi,
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym, przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i innymi organami orzekającymi,
 • reprezentowanie klientów w sprawach gospodarczych przed sądami arbitrażowymi,
 • reprezentowanie klientów w postępowaniach upadłościowych i naprawczych,
 • reprezentowanie klientów przed sądami pracy w sporach ze stosunków pracy.

[Wróć]

PRAWO OBROTU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI (ORAZ PRAWO BUDOWLANE – PROJEKTY INWESTYCYJNE)

Zakres usług oferowanych przez KPV dla klientów w kwestiach obrotu i gospodarki nieruchomościami oraz projektów infrastrukturalnych, obejmuje m.in.: sporządzanie analiz stanu prawnego nieruchomości, prowadzenie postępowań uwłaszczeniowych, doradztwo i kompleksową obsługę prawną w sprawach obrotu i zarządzania nieruchomościami oraz przygotowanie i realizację projektów infrastrukturalnych w tym zwłaszcza: przygotowywanie projektów dokumentów, udział w negocjacjach oraz prowadzenie dokumentacji poszczególnych czynności prawnych, reprezentowanie klientów przed sądami i organami administracyjnymi aż do zamknięcia transakcji.

W zakresie prawa obrotu i gospodarki nieruchomościami, KPV świadczy m.in. następujące usługi:

 • prowadzenie postępowań mających na celu regulowanie stanu prawnego nieruchomości,
 • sporządzanie opinii prawnych oraz reprezentowanie Klientów w sprawach związanych z przywracaniem tytułów prawnych do nieruchomości znacjonalizowanych lub wywłaszczonych oraz realizacją roszczeń odszkodowawczych z tego tytułu, w tym z tytułu mienia utraconego w związku z tzw. dekretem warszawskim z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy,
 • kompleksowa obsługa prawna w sprawach obrotu i zarządzania nieruchomościami w tym: doradztwo prawne oraz podejmowanie czynności w zakresie wykonywania i ochrony praw przysługujących właścicielom nieruchomości oraz zasad ograniczania tych praw, nabywanie i zbywanie nieruchomości, przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów najmu powierzchni biurowych, lokali użytkowych oraz dzierżawy gruntu najem, reprezentowanie klientów w postępowaniach przed sądami wieczystoksięgowymi,
 • przeprowadzenie analiz stanu prawnego nieruchomości wraz z oceną ryzyk związanych z jej nabyciem,
 • doradztwo i kompleksowa obsługa w zakresie przygotowania i realizacji projektów inwestycyjnych i infrastrukturalnych, w tym reprezentowanie Klientów przed organami administracji publicznej oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi w sprawach związanych z realizacją tego rodzaju projektów, w tym: przygotowywanie wniosków o zatwierdzenie projektu, o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i o pozwolenie na budowę, uzyskiwanie zezwoleń Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości lub udziałów w spółkach przez cudzoziemców, sporządzanie projektów i negocjowanie umów o roboty budowlane.

[Wróć]


Kontakt

Na naszych klientów oczekujemy w biurze Kancelarii w Warszawie:

Kancelaria Prawna VERBUM, ul. Jaszowiecka 8 lok. 4U, 02-934 Warszawa

Kancelaria Prawna VERBUM
ul. Jaszowiecka 8 lok. 4U
02-934 Warszawa

tel./fax: 22 825 40 57

email: